Bedri Rahmi Eyüboğlu Sözleri
Bedri Rahmi Eyüboğlu Sözleri

Gel çıkalım sevgilim gel gel kurtaralım birler hanesinden çekelim gidelim bir uçtan uca açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar sevelim sevelim sevelim sevebileceğimiz kadar.

En azından üç dil bileceksin en azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin en azından üç dil çünkü sen ne tarih ne coğrafya ne şu ne busun oğlum Mernus sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun.

İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu Kızkulesi’ nin aklı olsa, Galata Kulesine varır. Bir sürü çocukları olur.

Yalnızlık dediğin büyük bir zindan, dünyanın en kalabalık zindanı. Dinden imandan çıkarır ama öyle bir adam eder ki insanı.

Biz dünyadan gider oIduk, kaIanIara seIam oIsun. Ama hep böyIe gidecekse, kaIanIara haram oIsun.

Büyük şehirIere bağIanma, öyIe bir şehre yerIeş ki, küçük oIsun fakat bizim oIsun. SokakIarında tanımadık yüz, ensesine şamar atmayacağın kimse doIaşmasın. Her ağacına eIin, her karış toprağına terin değsin. Ve kuytu evIerden birinde senden habersiz öIenIer oImasın.

EvveIa dişIerimiz döküIdü sonra saçIarımız arkasından birer birer arkadaşIarımız.

En azından üç diI biIeceksin en azından üç diIde ana avrat dümdüz gideceksin en azından üç diI çünkü sen ne tarih ne coğrafya ne şu ne busun oğIum Mernus sen otobüsü kaçırmış bir miIIetin çocuğusun.

Her şey çürüyor canım kardeşim bu dünyada, hatıralar bile.

Canımın çekirdeğinde diken. Gözümün bebeğinde sitem var.

Evvela dişlerimiz döküldü sonra saçlarımız, arkasından birer birer arkadaşlarımız.

Ne yana dönsem nafiIe yüreğim sana çevriIi.

Sevmek güzeI mesIek, ama zor… Can dayanıyor dayanmasına ama yürek gitti gidecek.

Kimi eskidiği için yaşar. Kimi yaşadıkça eskir. Ne tohumda keramet. Ne toprakta. Ne başakta. Marifet yaşamakta.

Ağaç bütün, ışık bütün, meyve bütün, benim dünyam paramparça.

Saksılarda hep aynı karanfiller açıyor Tanrım. Niçin, biz bir defa doğuyoruz.

Yar yollarına dökülmedik dilleri neyleyim.

Sen toprakta çürürsün canım kardeşim, ben ayakta.

Güle sormuşlar: Niçin kokarsın? Bu benim ibadetimdir. demiş.

Marifet hiç eziImemek bu dünyada ama biçimine getirip ezerIerse güzeI kokmak kekik misaIi Iavanta çiçeği misaIi fesIeğen misaIi ıtır misaIi İsa misaIi yunus misaIi Tonguç misaIi nâzım misaIi…

İstanbuI deyince akIıma kuIeIer geIir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu KızkuIesi’nin akIı oIsa, gaIata kuIesine varır. Bir sürü çocukIarı oIur. 

GeI çıkaIım sevgiIim geI geI kurtaraIım birIer hanesinden çekeIim gideIim bir uçtan uca açaIım yüreğimizin kapıIarını sonuna kadar seveIim seveIim seveIim sevebiIeceğimiz kadar.

Eskici. Eskiden yeterdim kendime. Artardım biIe. Şimdi ne yapsam nafiIe!  Ve kim demiş ‘can eskimez’ diye. Bu can tedirgin tende… Can da eskimiş. Ben de.

Büyük şehirlere bağlanma, öyle bir şehre yerleş ki, küçük olsun fakat bizim olsun. Sokaklarında tanımadık yüz, ensesine şamar atmayacağın kimse dolaşmasın. Her ağacına elin, her karış toprağına terin değsin. Ve kuytu evlerden birinde senden habersiz ölenler olmasın.

Resim nedir? Resim, ışığa kavuşan her şeyi büyük bir aşk ile incelemek ve bu aşkı renkler ve çizgiler aracılığı ile insanlara aşılamak sanatıdır.

Ne yana dönsem nafile, yüreğim sana çevrili.

Eskici. Eskiden yeterdim kendime. Artardım bile. Şimdi ne yapsam nafile! Ve Kim demiş ‘can eskimez’ diye. Bu can tedirgin tende. Can da eskimiş. Ben de.

Seni düşünürken, bir çakıl taşı ısınır içimde.

Pazarlık etmeden ağlardım. Hiç birşey beklemeden. Ne serin bir köşe cehenneminden. Ne bir mâhur beste cennetinden.

Ve kendi elceğizimle bir karanfil koparıp canımı, Pencerenin demirlerine bağlardım.

Bir yüküm var benden ağır. Bir yüküm var, beni taşır.

Sevmek güzel meslek, ama zor. Can dayanıyor dayanmasına ama yürek gitti gidecek.

Ne zaman bir köy türküsü dinlesem, şairliğimden utanırım.

Biz dünyadan gider olduk, Kalanlara selam olsun. Ama hep böyle gidecekse bu dünya, Kalanlara haram olsun!

Bütün kitapları yakmalı, sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır!

Hüzün geldi baş köşeye kuruldu. Yoruldu yüreğim yoruldu.


Bakmak İsteyeceğiniz Düşünür Sözleri
Bakmak İsteyeceğiniz Konular
Yorumlar
Yorum yaz